български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
 

програма на БФС

 

висш съвет по фармация

  участия в комисии към МЗ

:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 20    all guests: 26938


последна актуализация:
2012-10-29 12:39:52rss new RSS новини от БФС

програма на БФС

    ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

Реформиране на българското здравеопазване при баланс на интересите на магистър-фармацевтите и пациентите. Подобряване на достъпа на населението до фармацевтични услуги и гарантиране на тяхното качество. Равнопоставеност на пациентите при ползването им.

Организиране и провеждане на форми на продължаващо обучение на магистър-фармацевтите в България съгласно Закона за здравето с цел повишаване квалификацията на магистър фармацевтите. Завършване на проекта за създаване и внедряване на собствена обучителна програма на БФС. Засилване на контрола и отчетността върху провежданите форми на обучение. Развитие на сътрудничеството между БФС и висшите медицински училища.

Въвеждане и спазване на „добри практики" в различните профили на фармацевтичния сектор. Защита на интересите на Клиничната фармация с цел заемане на полагащото й се място в българското здравеопазване. Коригиране на Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване" и включване на болничните фармацевти като равностоен партньор в него.

Финансова и политическа независимост на БФС. Организационно развитие и сплотяване на БФС въз основа на изградените структури и практики. Активно участие на БФС в работата на PGEU като неин пълноправен член. Участие в провеждани международни форуми на европейските магистър-фармацевти за представяне на позицията на БФС. Засилена и последователна защита на правата и интересите на членовете на БФС пред органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Справедливост и прозрачност в решенията и действията на ръководните органи. Спазване от всички магистър-фармацевти на Кодекса за професионална етика и Правилата за добрата фармацевтична практика. Защита правата и интересите на членовете на съюза, независимо от това къде и какво работят. Запазване на достойнството и издигане на самочувствието на българската фармация и на всеки отделен магистър-фармацевт.

Създаване на предпоставки за минимализиране ефектите на икономическата криза, предотвратяване на масови фалити във фармацевтичния сектор и създаване на условия за просперитет на фармацевтите в България. Създаване на нормална пазарна среда за производство, дистрибуция и търговия на дребно на лекарствени продукти. Оптимизиране и хармонизиране взаимоотношенията между отделните участници във фармацевтичния сектор.

Зачитане на професионалното мнение на магистър-фармацевтите при разработване на национална лекарствена стратегия и свързаните с нея законодателни промени. Активно лобиране за провеждане на прозрачна и справедлива лекарствена политика. Подобряване достъпа на населението до качествени, безопасни и високоефективни лекарства при постигане на оптимални нива на заплащане спрямо държавите от Европейския съюз. Включване на БФС като член на Комисията по Позитивния лекарствен списък. Премахване на неравнопоставено заплащане на надценките за търговците на дребно за напълно платените от бюджета на НЗОК лекарствени продукти.

Активно участие на БФС като договорен партньор на Надзорния съвет на НЗОК при определяне на условията и реда за сключване на договори между НЗОК и аптеките.

Продължаване на усилията за законодателно регламентиране в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на правото само на магистър-фармацевти да разкриват аптеки, след положително становище на БФС. Законодателна забрана на вериги от аптеки и на вертикална интеграция между ТЕ и/или производители и аптеки. Фиксиране цените на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание и намаляване ставката на ДДС за тях.

Актуализиране и усъвършенстване на интернет страницата на БФС. Въвеждане на актуален дигитален справочник на разрешените за употреба лекарствени продукти, включително и на нивото на заплащане им с публични средства. Изработване на електронна система позволяваща отчитане в реално време на преминатите форми на продължаващо обучение и преведения членски внос. Проучване на възможностите за използване електронните карти на магистър-фармацевтите за проследяване на отпуснатите от тях лекарствени-продукти по лекарско предписание и за контролиране спазването на ДФП. Интегриране електронните карти на членовете на БФС в системата на „европейска здравна карта" на медицинските специалисти от ЕС.  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print