български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
  често задавани въпроси

:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 12    all guests: 59606


последна актуализация:
2012-08-02 16:42:46rss new RSS новини от БФС

често задавани въпроси
Как мога да стана член на БФС?

За да станете член на Съюза са необходими следните условия:

1. да сте магистър по фармация;

2. да подадете в РФК (по месторабота, ако ще практикувате или по местоживеене, ако няма да практикувате) следните документи:

- заявление за вписване в БФС;

- диплома за завършено висше образование с придобита специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";

- документи за придобита специалност или научна степен и звание - при наличие на такава;

- документ, удостоверяващ местоработата и стажа Ви;


Защо трябва да членувам в БФС и каква е неговата роля?

Съсловните организации заемат все по-важно място в регулирането на дейността на хората, практикуващи определени професии. Най-важните функции на БФС са:

- защита на професионалните права и интереси на неговите членове;

- определяне на основните правила,по които ще работи съсловието;

- повишаване квалификацията на специалистите, упражняващи професията.


Задължително ли е членството в БФС?

Да, ако сте магисър по фармация и практикувате професията си . Ако не практикувате или сте пенсионер, членството Ви в съюза е доброволно.


Къде трябва да се запиша, за да стана член на БФС?

Ако практикувате професията си, това трябва да стане в РФК по месторабота. Ако не практикувате и желаете да станете член, трябва да подадете документите си в РФК по местоживеене.


Какви документи трябва представя, за да стана член на съюза?

Документите са описани в ЗСОМФ и в уставите на съответните РФК .


Трябва ли задължително да плащам членски внос?

Да, ако сте член на БФС, сте длъжен да плащате членски внос. Незаплащайки членския си внос се самоизключвате от БФС.


Какъв е размерът на членския внос?

Размерът на месечния членски внос се определя от Общото събрание на РФК, в която членувате. Според Устава на БФС той не може да е по-малък от 5% от минималната работна заплата за страната.


Къде и кога трябва да плащам члеския си внос?

Членският внос се заплаща ежемесечно, тримесечно, шестмесечно или годишно в офиса на РФК, в която членувате,в брой или по банков път, ако вашата колегия има открита банкова сметка.


За какво ще се изразходват средствата от членския внос?

За да може да функционира нормално и да изпълнява функциите, вменени от ЗСОМФ, БФС има нужда от финансови средства.

Те се изразходват от централното ръководство на БФС и от ръководствата на РФК съгласно правилата, определени от Конгреса или Общото събрание на съответната организация.


Какви права имам като член на БФС?

Правата ви като член на БФС са определени от ЗСОМФ и са следните:

- да избирате и да бъдате избирани в централните и регионалните органи на БФС;

- да се ползвате от помощта на БФС при спорове, свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса за сключване на договор;

- да бъдате информирани за дейността на БФС;

- да ползвате материална помощ съгласно устава на БФС в случаи на прекратяване на трудовите и граждански правоотношения, възникнали при упражняване на професията "магистър-фармацевт", загубена трудоспособност, както и на материална помощ за семействата в случай на смърт;

- да се ползвате от помощта на БФС за повишаване на квалификацията си;

- на достъп до информацията, вписана в регистъра.


Какви задължения имам като член на БФС?

Задълженията ви като член на БФС са определени от ЗСОМФ и са следните:

- да упражнявате своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;

- да спазвате правилата за добра фармацевтична практика;

- да спазвате устава на БФС и устава на регионалната фармацевтична колегия;

- да уведомявате управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия, в която членувате, за промените в обстоятелствата, които подлежат на вписване


Какво ще стане, ако не заплащам членския си внос?

Ако не заплащате редовно членския си внос, Вие можете да бъдете заличен от регистъра на БФС. Това Ви отнема правото да работите на длъжност,която изисква образование на магистър фармацевт.


Към кого трябва да се обърна , ако имам проблеми в работата си?

Ако решаването на вашите проблеми е в правомощията и от компетенцията на БФС, Вие можете да ги отнесете към ръководството на РФК ,в която членувате.


Как да разбера към коя РФК да се запиша?

Седалищата на регионалните фармацевтични колегии и регионите, които те обхващат са изнесени в приложение към ЗСОМФ .


Лицензът ми за аптека е издаден на маг.фарм. Мария.....,регистриран като ЕТ "Мария..............Предметът на дейност на фирмата НЕ Е едиствено търговия с лек.средства.Неоходима ли е промяна в предмета на дейност и прелицензиране?

Да, необходима е промяна в предмета на дейност. По силата на ЗЛПХМ в срок от 1 година от влизането му в сила (13.04.2008г.) в търговския регистър следва да се впише следният предмет на дейност на вашия ЕТ – търговия на дребно с лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ (след получаване на разрешение).

Промяната в предмета на дейност не изисква прелицензиране (заявление за промяна в издаденото разрешение за търговия на дребно с ЛП), но следва да уведомите МЗ чрез писмо в свободен текст за извършената промяна в предмета на дейност на ЕТ. Към писмото следва да приложите преписи от съдебното решение за промяна на предмета на дейност и удостоверение за актуално състояние, от които да е видно вписания нов предмет на дейност.

Подобно, относно лицензията за търговия на дребно с ЛП, съдържащи наркотични вещества, следва да изпратите уведомление (свободен текст) с приложени преписи от съдебното решение за промяна на предмета на дейност и удостоверение за актуално състояние.


 

   за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print