български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
  фармацевтично образование
  научна степен „Доктор”
  следдипломна квалификация
  НПУ
  дистанционно обучение
 

:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 20    all guests: 59638


последна актуализация:
2011-08-03 11:50:35rss new RSS новини от БФС

фармацевтично образование
Придобиване на образователна степен "магистър" в професионално направление "фармация"


Съгласно Закона за висшето образование и Директива 2005/36 "регулирана професия" е дейност или съвкупност от дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората, и правото за упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби. Необходимо е притежаването на специфична професионална квалификация, удостоверена с документи за образование, правоспособност или предполага членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специално признаване от държавата. Регулирани професии по смисъла на директивата са професиите на лекар, стоматолог, ветеринарен хирург, акушерка, специалист по здравни грижи, фармацевт и архитект. В България с ПМС и Наредба е установен списък на регулираните професии. Те са в различни области – здравеопазване, юридически и счетоводни дейности, техниката и технологиите и транспорта. За упражняване на подобна професия е необходимо завършването на специално образование и/или обучение.

Регулирано образование и обучение е всяко образование и обучение, което е специално насочено към подготовка за упражняване на регулирана професия и включва провеждането на практически стаж.

Според Закона за здравето, МС приема единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите по регулираните професии от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Обществено здраве" по предложение на министъра на здравеопазването.

Специалността «Фармация» е специалност по регулирана професия и обучението за образователно-квалификационната степен «магистър» е с продължителност не по-малко от 5 години и 6 месеца преддипломен стаж. Задължителните учебни дисциплини от теоретичната подготовка, публикувани с ПМС №61/2005 г и Наредбата към него са:


1. Латински език . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ч.

2. Висша математика и информационни технологии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .75 ч.

3. Физика и биофизика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 75 ч.

4. Обща и неорганична химия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .90 ч.

5. Органична химия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 ч.

6. Аналитична химия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 ч.

7. Физикохимия с колоидна химия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 75 ч.

8. Биология. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ч.

9. Анатомия на човека. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 ч.

10. Физиология на човека. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ч.

11. Микробиология и вирусология. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..120 ч.

12. Биохимия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 ч.

13. Патоанатомия и патофизиология. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .60 ч.

14. Фармацевтична ботаника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  75 ч.

15. Фармакология. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .180 ч.

16. Токсикология. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 ч.

17. Фармакогнозия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..255 ч.

18. Фармацевтична химия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 ч.

19. Фармацевтичен анализ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .210 ч.

20. Технология на лекарствените форми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 ч.

21. Социална фармация и фармацевтично законодателство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 ч.

22. Фармакотерапия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 ч.

23. Хигиена и екология. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .45 ч.

24. Биофармация и фармакокинетика. . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ..90 ч.

25. Фармацевтични грижи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 ч.

26. Фармакоикономика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 ч.

Изискванията са в сила от учебната 2005/2006 г.

Държавните изпити се провеждат по следните дисциплини:

- Технология на лекарствените форми и Биофармация;

- Фармакогнозия, фармакология и токсикология;

- Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;

- Социална фармация и фармацевтично законодателство.

Придобитата диплома дава право да се упражнява професията «фармацевт».

С Директива 2005/36 за признаване на професионалните квалификации са въведени възможности за признаването им на база дипломи, сертификати и други доказателства получени в страна членка на ЕС. С прилагането на директивата се дава възможност за достъп до пазара на труда и упражняване на професията без необходимост от покриване на допълнителни условия. Свободата на движение и признаването на доказателствата за формалните квалификации на специалистите от регулираните професии се основава на фундаменталния принцип за автоматично признаване за квалификациите на базата на координираните минимални условия за обучение. За фармацевтите това са адекватни познания за:


(a) лекарствата и активните вещества използвани при производството;

(b) фармацевтичната технология и физичния, химичен, биологичен и микробиологичен анализ и тестване на лекарствата;

(c) метаболизма и ефектите на лекарствата и действието на токсичните субстанции и употребата на лекарствата;

(d) оценката на научни данни, свързани с лекарствата и във връзка с предоставянето на подходяща информация;

(e) законовите и други изисквания, свързани с упражняването на професията и дейността на аптеката.

В процеса на упражняване на професията фармацевта трябва да е в състояние да изпълнява адекватно една или повече от следните дейности и да притежава опит за:

(a) приготвяне на фармацевтичните форми на лекарствата;

(b) производство и тестване на лекарства;

(c) тестване и анализ на лекарствата в лабораторни условия;

(d) складиране, съхраняване и дистрибуция на лекарствата на ниво търговия на едро;

(e) приготвяне, тестване, складиране и снабдяване с лекарства в аптеки за обслужване на амбулаторно болни в публичния сектор;

(f) приготвяне, тестване, складиране и разпределяне на лекарства в лечебни заведения;

(g) осигуряване на информация и съвети при употребата на лекарства.  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print