български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
  фармацевтично образование
  научна степен „Доктор”
  следдипломна квалификация
  НПУ
  дистанционно обучение
 

:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 8    all guests: 59726


последна актуализация:
2008-01-27 22:48:27rss new RSS новини от БФС

научна степен Доктор
Образователна и научна степен "доктор"

Придобиването на образователната и научна степен "доктор" в България се урежда от следните нормативни актове:

· Закон за висшето образование

· Закон за научните степени и научните звания

· Правилник за приложение на ЗНСНЗ

· Наредба на МОН за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти.

За структурите на Медицински Университет – София е в сила и отделен Правилник за кандидатстване и провеждане на докторантура, който може да бъде изтеглен от www.mu-sofia.bg

С посочените документи са изяснени условията и редът за прием и обучение на специалисти с висше образование за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Докторант е специалист, който притежава образователна степен "магистър" и се подготвя за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Процесът на обучение, по време на който се разработва дисертационен труд, се нарича ДОКТОРАНТУРА.

Формите на докторантурата са в зависимост от вида на учебния процес и са:

1. РЕДОВНА – с минимален срок на обучение три години;

2. ЗАДОЧНА – с минимален срок на обучение четири години;

Ежегодно Министерски съвет утвърждава броя на докторантурите, научните специалности и формата на обучение с постановление, след което те се обявяват от съответното учебно или научно звено. За структурите на МУ-София утвърдените докторантури по научни специалности за съответната учебна година се публикуват, като обява в ежедневник, а документите на кандидатите се приемат в Деканатите на съответните факултети.

За зачисляване кандидатите полагат изпит по специалността при условия на пълна анонимност при наличие на повече от един кандидат. Изпитът е писмен и устен с отделни оценки, като до устен изпит се допускат кандидати, получили най-малко много добър 4,50 на писмения. Следваща стъпка от процедурата по кандидатстване е полагането на изпит по чужд език, като се допускат само кандидати положили успешно изпит по специалността. За издържали изпита по език се считат кандидати получили оценка не по-малко от добър 4,00.

По предложение на основното звено, заявило докторантурата, Факултетния съвет избира кандидата, който да бъде зачислен за докторант. Решението се взема в присъствието на 2/3 от списъчния състав на съвета, с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Зачисляването на докторантите се извършва със Заповед на Ректора на МУ-София въз основа на:

1.Решение от заседание на Факултетния съвет;

2.Фактура за платена такса в счетоводството на съответния факултет;

3.Документ за основна месторабота (за задочните докторанти – български граждани);

Научното ръководство на докторантурите се възлага на хабилитирани лица или доктори на науките с решение на Факултетния съвет.

Научният ръководител:

1.Информира докторанта за изискванията, обучението, правата и задълженията на докторанта;

2. Подпомага докторанта при изготвяне на индивидуален учебен план;

3. Съблюдава за стриктното и в срок изпълнение на задачите по индивидуалния учебен план на докторанта;

4. Задължително е член на комисията, провеждаща изпита на докторанта по специалността;

5. Подпомага изпълнението на научноизследователската дейност по дисертационната тема и други.

След приключване на работата по дисертационния труд се провежда апробация на заседание на съответния катедрен съвет и насочване към публична защита пред Специализиран научен съвет при Висшата атестационна комисия.

Дипломата за придобиване на образователната и научна степен "доктор" се издава от Висшата атестационна комисия въз основа на протокол и решение на съответната научна комисия по направлението и шифъра на докторантурата.

За повече информация:

www.vak.acad.bg

www.mu-sofia.bg

или МУ-София, ректорат, отдел "Научно-организационен" тел: 851-08-77

или ФФ, Деканат, тел: 92-36-504  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print