български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
  фармацевтично образование
  научна степен „Доктор”
  следдипломна квалификация
  НПУ
  дистанционно обучение
 

:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 16    all guests: 59622


последна актуализация:
2008-01-27 22:49:23rss new RSS новини от БФС

следдипломна квалификация

                                   Следдипломно обучение на магистър фармацевти

Следдипломното обучение на практикуващите магистър фармацевти се осъществява съгласно отделна Наредба на Министерство на здравеопазването (Наредба №34/2006 г., обн. ДВ 7/2007) в 6 специалности и в две форми – чрез конкурс по документи за асистенти, научни сътрудници и редовни докторанти и чрез конкурсен изпит по основната дисциплина в направлението на специализацията срещу заплащане. Ежегодно след обявяване на местата за специализация се провежда конкурсен изпит, като зачислените фармацевти могат да започнат тригодишна специализация с елементи на дистанционно обучение. В рамките на специализацията се полагат шест колоквиума. За придобиване на права на специалист по съответната специалност след завършване на обучението, кандидатите се явяват на държавен изпит през месеците май и декември всяка година.

Специалностите по номенклатурата на наредбата са:

- Анализ на лекарствата

- Клинична фармация

- Лечебни растения и билково дело

- Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика

- Организация и икономика на фармацевтичното производство

- Технология на лекарствата и биофармация

Обучението е базирано в катедрите и лаборатории на Фармацевтичен факултет, който е единствената база, акредитирана от МЗ и МОН за специализация на магистър фармацевти. Отделни курсове и модули за специализация се провеждат от структури на Медицински факултет на МУ-София, Университетските болници и някои производствени звена. Всяка от специалностите се провежда въз основа на разработена план-програма, като специализиращите получават учебни помагала за самостоятелна работа с тестове за самоконтрол, практически задачи и др. Задължение на ръководителите на специализиращите (преподавател-тютор) е да проследяват и осъществяват редовни срещи за отделните тематични единици и подготвят явяването на държавен изпит. Задължителните тематични курсове са сведени само в рамките на десет работни дни годишно, като те са с определена практическа насоченост и решаване на казуси, обсъждане на случаи и научни публикации. Тази форма позволява обучаемите да не се откъсват от пряката си дейност, като успоредно натрупват необходим обем знания.

Ежегодно се провеждат и отделни тематични курсове за фармацевти и други специалисти от различни сфери на лекарствения сектор – аптеки и болнични аптеки, фирми за търговия на едро и др. към които имат определен интерес.

Гражданите на страните членки на Общността с фармацевтично образование могат да започнат обучение по избрана от тях специалност при владеене на български език и след заплащане на определена ежегодна такса. За гражданите на трети страни е необходимо и легализирането на дипломата за образование. Продължителността е също три години, като формата и срока на реализирането на отделните модули се определя от ръководителя на специализиращия и е съобразен с възможностите за провеждането им.

Към 31/12/2006 г. във факултета има зачислени общо 111 магистър фармацевти, като за периода 2001-2006 г. права по различните специалности са придобили 68 човека. Налице е подчертан интерес към пряко приложните специалности във фармацевтичната практика.

Naredba.specializacii.34.rtf  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print