български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
 

новини

 

нормативни актове

 

светът на фармацията

 

галерия

 

полезни връзки:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 13    all guests: 27124


последна актуализация:
2013-01-11 13:30:19rss new RSS новини от БФС

Новини от Света
Съобщения на УС на БФС
Становища на УС на БФС
Новини от България
Новини от Света
Медиите за БФС
Регистър на издадените становища за разкриване на аптека
Моето мнение за работата на БФС
Решения на УС на БФС
Покани и протоколи от заседания на УС на БФС
Новини от ИАЛ
Съобщения
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ПАЦИЕНТИТЕ ДА ПОЛУЧАВАТ ПО-БЪРЗО ДОСТЪП ДО ЛЕКАРСТВАТА

 

Лекарствата трябва да стигат по-бързо до пазара. С тази цел Европейската комисия предложи на 1-ви март 2012 г. да рационализира и съкрати процедурите за вземане на решения на национално равнище относно ценообразуването и възстановяването на разходите за лекарства. В бъдеще такива решения следва да се вземат по правило в рамките на 120 дни за иновативни лекарства, а за генерични лекарствени продукти – в рамките на само 30 дни вместо за 180 дни, каквато е практиката в момента. Комисията предлага също така строги мерки за правоприлагане, в случай че решенията не се вземат в определените срокове, тъй като тези срокове често не се спазват от държавите-членки. Новата директива е важно средство за опростяване на процедурите, като тя отменя и заменя отдавна приетата директива от 1989 г.[1], която вече не отразява нарасналата сложност на процедурите за ценообразуване и възстановяване на разходите, прилагани в държавите-членки.

Това преразглеждане е вследствие на доклада на Комисията от 2009 г. относно фармацевтичния сектор (проучване на фармацевтичния сектор)[2], който показа колко дълъг и тромав е процесът на вземане на решения относно ценообразуването и възстановяването на разходи. Проучванията показват, че забавянето на решения относно ценообразуването и възстановяването на разходи може да достигне 700 дни за иновативни лекарства[3] и 250 дни за генерични лекарства.[4]

Предложението има за цел да въведе следните основни промени:

  • Да се гарантират по-кратки срокове за вземане на решения на национално, регионално или местно равнище по отношение на ценообразуването и възстановяването на разходите за:

-         всички лекарствени продукти като цяло (120 дни вместо 180 дни, освен при по-сложни процедури) и

-         по-специално генерични лекарствени продукти (30 дни вместо 180 дни), ако цената на референтния продукт вече е одобрена или този продукт вече е включен в обществената система за здравно осигуряване.

  • Да се повиши ефективността на директивата, като се предлагат строги мерки за правоприлагане, т.е. в случай на неспазване на сроковете държавата-членка трябва да определи орган, на който са предоставени правомощията да предприема спешни мерки, сред които:

-        приемане на временни мерки с цел коригиране на предполагаемото нарушение или предотвратяване на по-нататъшно увреждане на засегнатите интереси;

-         присъждане на обезщетение на заявителя;

-         налагане на глоба, изчислена за всеки ден закъснение.

  • Да се въведе задължение за държавите-членки редовно да докладват за своите решения и за времето, което е било необходимо за вземането на тези решения.
  • Комисията да бъде уведомявана за проектите на национални мерки в областта на ценообразуването и възстановяването на разходи, за да се улесни спазването на изискванията от самото начало.
  • Да се осигури правна яснота и съгласуваност със съдебната практика на Съда и да се изясни обхватът на задълженията за прозрачност.
  • Да се премахне несигурността, произтичаща от иновативните процедури за ценообразуване и възстановяване на разходите: напр. изключване на процедурите за възлагане на обществени поръчки (които се регулират от законодателството в областта на обществените поръчки) и на споразуменията за контролирано навлизане на пазара (които се регулират от договорното/административното право) от приложното поле на директивата.


[1] Директива 89/105/ЕИО относно прозрачността на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на националните системи за здравно осигуряване [1989 г.] ОВ L40/8

[2] Съобщение на Комисията „Обобщение на доклада относно разследването във фармацевтичния сектор" (COM(2009)351 окончателен) и приложения работен документ на службите на Комисията: „Доклад за проучването на фармацевтичния сектор".

[3] ОИСР (2008 г.) Проучвания в областта на здравната политика: политиките на ценообразуване при лекарствата на световния пазар, стр. 133

[4] Европейската асоциация на производителите на генерични лекарства (2009 г.), Начини за подобряване на достъпа на пациентите до генерични лекарства в Европейския съюз; http://www.egagenerics.com/doc/ega_increase-patient-access_update_072009.pdf

 

  прочети / остави коментар по темата

СЛОВАКИЯ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОВО СМЕНЯ ПРАВИЛАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВАКСИНИ

  

Министерството на здравеопазването в Словакия предприема действия в посока промяна на въведените миналия месец правила относно разпространението на ваксини, които предвиждат лекарите да ги закупуват от аптеките и да ги държат на склад, като впоследствие закупените ваксини се реимбурсират от здравноосигурителните компании. Министерството предлага лекарите да начисляват половината от печалбата на аптеката, извършила продажбата на ваксина, върху здравноосигурителните компании без значение дали ваксината е закупена от аптека или търговец на едро.

Когато миналият месец новите правила са въведени освен оплакванията на лекарите относно невъзможността да заплатят ваксините веднага, голяма част от тях възразиха, че новата система не им предлага никакъв финансов стимул.

Асоциацията на частните лекари смята, че предложената мярка ще подобри финансовата страна на наредбата от месец декември относно закупуването на ваксини от лекарите, но не разрешава проблема с голямата административна тежест, която наредбата създава.

Камарата на фармацевтите в Словакия вече критикува новото разрешение на проблема, притеснена от възможното намаляване на приходите за аптеката.

Източник: PGEU

  прочети / остави коментар по темата

следваща страница последна страница


  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print