български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
 

новини

 

нормативни актове

 

светът на фармацията

 

галерия

 

полезни връзки:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 16    all guests: 27112


последна актуализация:
2013-01-11 13:30:19rss new RSS новини от БФС

Съобщения
Съобщения на УС на БФС
Становища на УС на БФС
Новини от България
Новини от Света
Медиите за БФС
Регистър на издадените становища за разкриване на аптека
Моето мнение за работата на БФС
Решения на УС на БФС
Покани и протоколи от заседания на УС на БФС
Новини от ИАЛ
Съобщения
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ДОГОВОРИ С НЗОК ДОКУМЕНТИ

 изх. № 221/ 22.12.2010г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕНА УС НА РФК НА БФС

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ДОГОВОРИ С НЗОК ДОКУМЕНТИ

 По силата на подписан между представителите на БФС и на НЗОК на 15.12.2010г. проект на Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за сключване на нови индивидуални договори с НЗОК през 2011г. аптеките ще трябва да представят следните документи:

 „За сключване на договор по чл. 1, ал. 1 кандидатът подава до директора на РЗОК, на чиято територия се намира аптеката, заявление по образец. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ - нотариално заверен препис;
2. лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества - в случаите, когато аптеката ще отпуска лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - нотариално заверен препис;
3. съдебно решение за регистрация по ТЗ - заверен от кандидата препис;
4. удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено не по-рано от три месеца преди датата на подаване на заявлението – заверен от кандидата препис;
5. удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност – заверен от кандидата препис;
6. удостоверение, че кандидатът не е в производство по ликвидация - заверен от кандидата препис;
7. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ или разпечатка от интернет страницата на Агенцията по вписванията – Търговския регистър, съдържаща данни относно единния идентификационен код (ЕИК);
8. договор за управление или трудов договор на ръководителя на аптеката, в случаите, когато същия работи по трудово правоотношение - заверен от кандидата препис;
9. декларация по образец;
10. удостоверения за членство в Българския фармацевтичен съюз на ръководителя на аптеката и на работещите в нея магистър фармацевти, издадени от съответната Регионална колегия на БФС;
11. документ, удостоверяващ вписване в регистъра на администраторите на лични данни по Закона за защита на личните данни;"

 1. На първо място, трябва да се подчертае, че представителите на БФС все още не са договорили с представителите на НЗОК текста на индивидуалния договор, както и заявлението и другите типови декларации, необходими за сключване на договорите. Поради това, посочените Условия и ред са проект, който няма да бъде подписан от представителите на БФС, ако не бъде договорено съдържанието на типовия договор, заявлението и декларациите за сключване на договори.

 2. Относно изброените документи, следва да се подчертае, че по изричното искане на БФС, всички заявители, които са пререгистрирани в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието НЯМА ДА ПРЕДСТАВЯТ:

·       Удостоверение за актуално състояние на кандидата;
·       Удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност;
·       Удостоверение, че кандидатът не е в производство по ликвидация.

 Лицата, които са пререгистрирани представят САМО РАЗПЕЧАТКА ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР относно вписаните за тях основни обстоятелства. Интернет страницата на Търговския регистър на Агенция по вписванията е www.brra.bg

3. Относно удостоверенията за членство в БФС, УС на БФС още в началото на 2009г. с писмо изх. № 003/13.01.2009г. препоръча на РФК на БФС да не изискват заплащане на парични суми за издаване на удостоверения за членство в БФС, необходими за представяне по реда на Наредба № 28/ 09.12.2008г. По силата на действащите Правила за набиране и разходване на средствата на БФС УС на БФС не получава никакви суми от РФК за издадени удостоверения за членство. По силата на чл. 38, ал. 1, т. 5 от Устава на БФС членството се изгубва при изключване поради неплащане на членски внос за период по-дълъг от шест месеца. По силата на чл. 41, ал. 5 от Устава на БФС членския внос се събира от РФК на БФС два пъти годишно – до края на месец януари и до края на месец юли. Следователно, на всички членове на БФС, които са заплатили членския си внос за 2010г. следва да им бъде издадено удостоверение за членство. Отказ за издаване на удостоверението може да има след продължило неплащане на членски внос за повече от 6 месеца и взето решение от УС на РФК за заличаване от регистъра на БФС.  

С уважение:

Председател на УС на БФС
маг.-фарм. Мирослав Ненчев

 

 

  прочети / остави коментар по темата

АКТАВИС предприе законови действия срещу Хигия ЕАД

  

АКТАВИС предприе законови действия срещу Хигия ЕАД

АКТАВИС уведомява всички свои клиенти и партньори за следното: през месец март 2010г. Хигия ЕАД престана да бъде част от групата АКТАВИС. Във връзка с продажбата на дружеството бяха сключени серия от договори и споразумения. В последствие, с разрешение на Комисията за защита на конкуренцията, Хигия ЕАД беше придобито от контролирано от Веселин Марешки дружество.

За съжаление, след придобиване на контрола върху дружеството от Веселин Марешки, Хигия ЕАД спря да плаща свои задължения в особено големи размери (включително и по извършени доставки) към дружества от групата  АКТАВИС.

За да защитят своите интереси, дружествата от групата АКТАВИС предприеха и ще продължат да осъществяват определени действия в съответствие със закона .

Независимо от развитието на отношенията с контролираните от Веселин Марешки дружества, ние ще продължим да правим необходимото за нормалните доставки на продукти на групата АКТАВИС.

  прочети / остави коментар по темата

първа страница предишна страница


  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print