български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
 

новини

 

нормативни актове

 

светът на фармацията

 

галерия

 

полезни връзки:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 14    all guests: 59748


последна актуализация:
2013-01-11 13:30:19rss new RSS новини от БФС

Становища на УС на БФС
Съобщения на УС на БФС
Становища на УС на БФС
Новини от България
Новини от Света
Медиите за БФС
Регистър на издадените становища за разкриване на аптека
Моето мнение за работата на БФС
Решения на УС на БФС
Покани и протоколи от заседания на УС на БФС
Новини от ИАЛ
Съобщения
Относно проектонаредбата за ценообразуване на лекарства

На 29.05.2007г. , на първото заседание, служители на МЗ, участващи в комисията по изготвяне на  НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ предоставиха на работната група на БФС проект на наредбата, във връзка с влизане в сила на ЗЛПХМ.

По стар административен обичай  бе заявено, че БФС сме повикани само като експерти и че МЗ няма ангажименти да се вслушва в наши предложения, можем да изложим нашите виждания и становища по проекта, но много бързо, защото няма време ???

Предложената  от МЗ Проектонаредба можете да прочетете тукProekt.MZ.Naredba.cenii.rtf

Относно всички действия и текстове по проектонаредбата УС на БФС информира за следното:

Проекта на наредбата  трябва да отговаря на приоритетите на програма за дългосрочно развитие на лекарствоснабдяването. Концепцията трябва да е обоснована икономически, финансово и в социален аспект, което означава да е заявена ясно определена потребност ,за която се търси практическо решение.Описанието на проекта трябва да включва : обща цел, специфична цел, доказване на необходимост от този проект,очаквани резултати след влизане в сила на наредбата и др.

Видно от текстовете на Проектонаредбата горните принципи не са спазени.

Няма предоставена икономическа аргументация за направените предложения.

Няма становище и анализ от финансови и икономически специалисти от Министерство на Финансите и Министерство на Икономиката, какви са разумните надценки за функционирането на процесите на лекарствоснабдяване.

Няма становище на Висшия съвет по фармация , Асоциациите  на производителите  и търговците на едро.

Не е взето предвид монополното положение на НЗОК и свързаните с това решения на ВАС.

Няма представени данни и анализ на надценките за тази дейност в страните от ЕС, както и от страните, избани за референтни страни по отношение на определянето на референтна цена.

Не са взети  предвид и допълнителните еднократни и постоянни инвестиции, свързани с Приемане на правилата за добри фармацевтични практики/Добра аптечна практика и Добра дистрибуторска практика/ .

Не е предвидена „такса за приготвяне" на екстемпорални лекарства, независимо от направени допълнителни инвестиции и самото приготвяне изисква труд и познания.

Силно обезпокоително е ,че ДДС за лекарствата става с по-висока ставка, отколкото е предложената ставка за надценката при търговия на дребно с лекарства.

Извода, който се налага е, че предложеният вариант на проектонаредбата е израз на ескалация на популистка политика и реваншизъм на накърнени икономически интереси на лобито, подкрепящо изграждане на монополни структури, съчетани с вертикалната и хоризонтална интеграция в сферата на лекарстворазпространението.

Единствената цел на проектонаредбата е : Защита на големи корпоративни интереси, нарушени от ЗЛПХМ. Да се стимулира насилствено по този начин вертикалната и хоризонтална интеграция, защото само при нея евентуално субектите по веригата биха икономически оцелели. Стимулират се създаване на монополни образования .

Проектонаредбата е в противоречие на  духа на ЗЛПХМ, синхронизиран с Европейското законодателство. Тя е проява на неуважение към труда на народните представители и израз на поругаване и подигравка към фармацевтичната професия.

Демонстрирането на този административен цинизъм  е явен опит да се прехвърли отговорността на администрацията, свързана с неспособността и да събира здравните вноски върху  фармацевтичното съсловие.

Задаваме си въпроса: Това нова европейска държавна политика ли е или частно-корпоративен  проект  на заинтересовани лица в тази област ?

Какви ще бъдат последиците при приемането на Проектонаредбата в предложения вид:

- Масови финансови затруднения на аптеките и търговците на едро  да изпълняват законните си задължения и да извършват своята дейност – масово прекратяване на дейност, масови фалити,увеличаване на безработицата;

- Намаляване достъпа на населението до ползване на фармацевтични услуги, особено в по-малките населени места.Поставяне на гражданите на България в неравностойно положение.Ще се увеличат транспортните разходи на населението при нужда от фармацевтична услуга;

- Стимулиране и увеличаване  начините за правене на данъчни измами и навлизане на дейностите в сивата икономика;

- Стимулиране и  увеличане  реализацията на  фалшиви лекарствени продукти сред населението.

Съблюдавайки законите в Република България и факта, че сме част от Европейската общност , БФС ще предприеме всички възможни и необходими действия да защити както интересите на гражданите, така и професионалните и съсловни интереси на магистър-фармацевтите. Ние българските фармацевти се гордеем с професията си магистър-фармацевт и желаем  да работим и живеем достойно в Европейското семейство .

Първата стъпка на УС на БФС е официално внесен на 31.05.2007г. в МЗ работен вариант на БФС по Проектонаредбата. С проекта на БФС можете да се запознаете тукProekt.BFS.naredba.ceni.doc

 Надяваме се, че предложението ни, което е съобразено както със социалният статус на гражданите в България, така и с най-добрите европейски практики, ще бъде разгледано задълбочено.

--------------------------------------------------------------------------------------

ДО:Д-Р ЕМИЛ РАЙНОВ

ЗАМ. МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОТНОСНО: Изготвянето на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

УВАЖАЕМИ Д-Р РАЙНОВ,

С оглед изготвянето на Наредба към чл. 260, ал. 1 от ЗЛПХМ приложено Ви изпращаме предложението на БФС, инкорпорирано в основния текст на проекта за Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, изготвен от работната група.

В подкрепа на предложението ни Ви изпращаме следния анализ:

„Аптечен пазар – НЗОК –ценообразуване на лекарствени продукти и разходи на аптеките"

Считаме, че ще разгледате внимателно нашето предложение и ще се съобразите с представения анализ.

 Приложения Съгласно текста.

  прочети / остави коментар по темата

Обръщение до членовете на БФС

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БФС

ОТНОСНО: Правото на магистър-фармацевт да наруши целостта на първичната и/ или вторична опаковка на лекарствен продукт.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От самото си учредяване през месец февруари 2007г. БФС винаги в своите действия е целял решаване на възникналите проблеми във фармацевтичния сектор в полза на обществения интерес, а не изкуствено раздухване и политизиране на същите.

От месец март наши представители активно работят заедно със специалистите от МЗ за създаване на съответните подзаконови нормативни актове по прилагане на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Във връзка със създалото се напрежение относно правото на магистър-фармацевт да нарушава целостта на първичната и/ или вторична опаковка на лекарствен продукт и официалните изявления на компетентните органи, ръководството на БФС счита за нужно да заяви:

1. Обнародваният в ДВ, бр. 31/13.04.2007г. ЗЛПХМ е синхронизиран с европейските изисквания и като такъв преди всичко защитава правата на пациентите. ЗЛПХМ съдържа редица разпоредби, които стриктно регламентират качеството, ефикасността и безопасността на лекарствените продукти с цел опазване здравето на пациентите.

2. След влизане в сила на всеки нов закон неизбежно се явявят проблеми при практическото му прилагане, които обикновено са породени от празнотата в правото, създадена от по – късното влизане в сила на подзаконовите нормативни актове, издавани на негово основание. До приемането им, старите се прилагат дотолкова, доколкото не противоречат на Закона.

3. От една страна Добрата аптечна практика задължава основна грижа на фармацевтите при всички техни действия да бъде благополучието на пациента. Правомощие на БФС е да стандартизира изискванията за различните групи дейности, извършвани от магистър-фармацевтите в аптеките и да контролира тяхното спазване.

От друга страна, съвместното прилагане на ЗЛПХМ с действащите подзаконовите нормативни актове, издадени по силата на ЗЛАХМ, създава редица противоречия, чието тълкуване е задължение на компетентните органи.

Поради тази причина БФС не приема упреците, отправени от МЗ и ИАЛ към магистър-фармацевтите, че не познават нормативната уредба и не спазват етичните норми за Добра аптечна практика.

4. Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) е специализиран орган към министъра на здравеопазването за надзор върху качеството, безопасността и ефикасността на лекарствата. В областта на контрола върху лекарствените продукти тя координира дейността си с регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). Нарушенията по ЗЛПХМ се установяват с актове, съставени от държавни инспектори от ИАЛ, съответно от РИОКОЗ.

5. С оглед значимостта на проблема ИАЛ своевременно обяви на официалния си сайт своята позиция относно възможността за прилагане на старите подзаконови нормативни актове. В своята работа ние сме длъжни да се съобразим с тълкуването на компетентния орган до обнародването на нови подзаконови нормативни актове по силата на ЗЛПХМ.
6. Лекарствените продукти, които се отпускат по лекарско предписание, следва да бъдат отпускани в предписаните количества и единствено при наличието на отговарящо на Закона лекарско предписание. Магистър-фармацевтът е длъжен да изпълни издадено лекарско предписание, включително и за лекарствени форми, приготвени по магистрална и фармакопейна рецептура.

БФС запази нужното спокойствие през цялото време на преекспониране на проблема с опаковките на лекарствените продукти.

УС на БФС Ви призовава стриктно да спазвате ЗЛПХМ, действащите към момента подзаконови нормативни актове и тълкуванията на компетентния орган.

С УВАЖЕНИЕ:
МАГ.ФАРМ. МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФС

  прочети / остави коментар по темата

първа страница предишна страница


  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print