български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
  председател
 

зам.председатели

  главен секретар
  управителен съвет
  комисия по етика
  комисия по качество
 

контролна комисия:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 16    all guests: 59718


последна актуализация:
2013-07-21 16:16:02rss new RSS новини от БФС

централни ръководни органи

 

 

 

Органи на БФС на национално равнище са:конгрес;управителен съвет;контролна комисия;комисията по етика; комисията по качество.Управителният съвет на БФС се състои от председател, двама заместник-председатели, главен секретар и членове.

Управителният съвет на БФС:свиква конгрес;осигурява изпълнението на решенията на конгреса; управлява имуществото на организацията;създава и води националния регистър на членовете си и обнародва в "Държавен вестник" списък с имената на лицата, регистрирани да упражняват професията; осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;ръководи дейността на БФС по изпълнението на неговите функции;избира и освобождава представителите на съсловната организация във Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването.

Председателят на управителния съвет на БФС организира и ръководи работата му и го представлява.

Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

Главният секретар на управителния съвет:организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на управителния съвет; организира заседанията на управителния съвет;организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет.

Контролната комисия на БФС: контролира законосъобразността и съответствието с устава на взетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение;представя пред конгреса на БФС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет.

Комисията по етика на БФС се произнася по въпросите, свързани с прилагането на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, възникнали при упражняването на професията "магистър-фармацевт"; изготвя проект за Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта;произнася се по искане на съответните регионални комисии по етика и качество;оказва методична помощ на регионалните комисии по етика и качество.

Комисията по качество:разработва и контролира прилагането на правилата за добра фармацевтична практика;работи за утвърждаване на висок професионализъм при упражняване на професията "магистър-фармацевт";разработва и утвърждава програмите за продължаващото обучение на магистър-фармацевтите;организира провеждането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти;участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията.

Учредителния конгрес на БФС, се състоя на 10.02.2007 г., 503 делегати гласуваха доверие на изявени свои колеги, които да  представляват и ръководят оперативно БФС.  В централните ръководни органи бяха избрани с мажоритарен вот 34 магистър фармацевти с три годишен мандат.

На 29-30.06.2013г. в НДК се проведе Четвъртия редовен конгрес на БФС. Делегатите избраха нов състав на централните органи на БФС, приеха промени в Устава на съюза и гласуваха програма за управление на БФС и заключителна декларация на конгреса.

 

   за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print