български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
 

новини

 

нормативни актове

 

светът на фармацията

 

галерия

 

полезни връзки:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 19    all guests: 59707


последна актуализация:
2014-12-15 12:55:57rss new RSS новини от БФС

нормативни актове

Закони

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 
изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г.

 Закон за медицинските изделия
изм. и доп. ДВ бр.54 от 17 Юли 2012г.

 Зaкoн за съсловната организация на магистър – фармацевтите
изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г.

 Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г.

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.

 Закон за храните
изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.

 Закон за защита на конкуренцията
изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.

 Закон за защита на потребителите 
изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г.

 Закон за здравето
изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г.

 Закон за обществените поръчки
изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.

 Закон за здравното осигуряване 
изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г.

 Закон за лечебните заведения
изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г.

 Закон за висшето образование
изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г.

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г.

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 2011 год. 

 Директива 2001/83 ЕО-Кодекс на ЕО, относно лекарствените продукти за хуманна употреба


Постановления на Министерския съвет

Постановление № 61 на MС от 5.04.2005 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър"


Наредби   

 Наредба № 1 от 25 януари 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.10 от 03 Февруари 2012г

 Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Обн. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г.

 Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
изм. ДВ. бр.2 от 06 Януари 2012г.

 Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти 
изм. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2011г.

 Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.72 от 14 Септември 2010г.

 Наредба № 27 oт 2007 г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти 
изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г.

 Наредба №39 от 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г.

 Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели

изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.

 Наредба за отмяна на наредба № 22 от 2005 г. За условията и реда за зарешаване за употреба на лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки заболявания
Обн. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г.

 Наредба № 17 от 2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните
Обн. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г.

 Наредба № 4 от 19 октомври 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

ДВ. бр. 83 от 30.10.2012 г.

 Наредба № 22 от 14 октомври 2008 г. за условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия
Обн. ДВ. бр.97 от 11 Ноември 2008г.

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър по ..."
Обн. ДВ. бр.87 от 7 Октомври 2008г.

 Наредба № 9 от 23 април 2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност
Обн. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г.

 Наредба № 7 от 23 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки случай на отравяне или съмнение за отравяне с химични вещества, препарати и биоциди
Обн. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г.

 Наредба № 3 от 4 март 2008 г. за критериите за класификация на лекарствените продукти и изискванията към документацията за извършване на промяна в класификацията
Обн. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г. 

 Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране
изм. и доп. ДВ. бр.68 от 04 Септември 2012г.

 Наредба № 38 от 13 септември 2007 г. за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
Обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.

 Наредба № 35 от 22 август 2007 г. за условията, реда и изискванията към документацията за издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от изпълнителната агенция по лекарствата
Обн. ДВ. бр.71 от 31 Август 2007г.

 Наредба № 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
Обн. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2007г.

 Наредба за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализация в областта на здравеопазването
изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г. 

 Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 
изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г.

 Наредба  № 31 от 12 август 2007 г. За определяне на правилата за добра клинична практика
Обн. ДВ. бр.67 от 17 август 2007г.

 Наредба  № 36 от 22 август 2007 г. За условията и реда за вземане на проби за държавен контрол върху лекарствени продукти, идвършване на изпитанията и заплащането им
Обн. ДВ. бр.71 от 31 Август 2007г.

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина
Обн. ДВ, бр. 106 от 14.12.2007г.

 Наредба № 2 от 5 февруари 2008 г. за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичните доклади за безопасност
Обн. ДВ. бр.24 от 4 Март 2008г.

 Наредба № 10 от 23 април 2008 г. за документацията, представяна от главния/координиращия изследовател или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода на клиничното изпитване
Обн. ДВ. бр.46 от 16 Май 2008г.

 Наредба № 7 от 5 август 2008 г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2008г.

 Наредба за единните даржавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация" за опразователно-квалификационна степен „Магистър"
изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г.

 Наредба за етикиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
изм. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г.

 Наредба № 10 от 23 април 2008 г. за документацията, представяна от главния/координиращия изследовател или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода на клиничното изпитване
изм. ДВ. бр.31 от 24 Април 2009г.

 Наредба № 7 от  5 август 2008 г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2008г.

 Наредба № 25 от 10 ноември 2008 г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 от Закона за медицинските изделия
Обн. ДВ. бр.99 от 18 Ноември 2008г.

 Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. За условията и реда за организация на работата в дрогерията
Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г.


Правилници, указания, инструкции и тарифи

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове по здравеопазване

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

 Правилник за организацията и дейността на ВСФ 

 Правилник за кандидатстване и провеждане на докторантура в МУ - София

Правила за присъждане на годишна награда за студенти по фармация


Правилници за работа на структурите на БФС

Устав на БФС

 Утвърдени правила за добра фармацевтична практика в аптеки

 Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта

Правилник за набиране и разходване на средствата на БФС

 Правила за провеждане на продължаващото обучение на магистър фармацевти

 Правилник за работа на Управителния съвет на Български фармацевтичен съюз

 Правилник за Регистъра на БФС

Общи условия за издаването и ползване на професионална карта на
членовете на Българския фармацевтичен съюз (БФС)


 Документи необходими за ... 

 Издаване на удостоверение за чужбина 
 Унифицирани бланки на БФС

 Предложение за включване на точка в дневния ред, за разглеждане от УС на БФС

Заявление за вписване в Регистъра на БФС

 Заявление за издаване на удостоверение

Удостоверение за членство – 1

Удостоверение за членство – 2

Заявление за освобождаване от членски внос

Заявление за издаване на отчислителна бележка

 Неизпълнение на задължение за плащане на членски внос - чл. 37, т.6 от Устава на БФС

 Акт за установяване на административно нарушение

 Наказателно постановление  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print